چيد آذين

چيد آذين

خانه عنكبوت

0:00
/ 6:59

 

 

خانه ي عنكبوت

در آيه 41 سوره العنكبوت آمده است:

مثل الذين اتخذوا من دون الله اولاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

مثل كساني كه غير از خدا را اوليا ي خود بر مي گزيدند،مثل عنكبوت است كه خانه اي براي خويش ساخته

و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانو يعلمون

و در حقيقت اگر ميدانستند سست ترين خانه ها همان خانه عنكبوت است.

دو نكته مهم در اين آيه وجود دارد

اولين نكته ي آن شرح زير است:

كلمه عنكبوت در آيه، به عنكبوت ماده اشاره شده است.

كلمه اتخذت صرف مونث فعل به معني "ساختن براي خود" است و صرف مذكر اين فعل ، اتخذ مي باشد.

خداوند متعال مي گويد كه خانه عنكبوت توسط عنكبوت ماده ساخته شده كه با استفاده از صرف مونث از فعل آمده است.

در اينجا نشانه ي مادگي بيان شده توسط قرآن در اين موضوع معجزه ي ديگري را آشكار مي سازد كه به شرح زيراست:

طبق يك نتيجه از تحقيقات بر روي حيوانات، نتايج بسيار جالبي از عنكبوت ها به دست آمده است.

يكي از آن ها اين است كه خانه عنكبوت توسط عنكبوت ماده ساخته شده، نه عنكبوت نر

نتيجه اي كه علم به آن رسيده، در توازن كامل با اخبار قرآن است.

قرآن بيان مي كند كه خانه عنكبوت توسط عنكبوت ماده ساخته شده و علم اين را توصيف كرده و صحيح بودن آن را مي پذيرد.

نكته دوم مهم در آيه به شرح زير است:

پاره اي ديگر از اطلاعات كه در مورد عنكبوت بدست آمده است، به شرح زير مي باشد:

در بخش بزرگي از حيوانات، نرها بزرگتر و قوي تر از ماده ها هستند عنكبوت ها جزء اقليت موجودات زنده هستند كه در آن ماده ها بزرگتر از نرها مي باشند.

به طور كلي گونه هاي زنده،خانه ي خود را به منطور محافظت از خودشان در برابر گرما،سرما،دشمنان و هر نوع آسيبي مي سازند.

با اين حال عنكبوت،خانه ي خود را به منظور نابود كردن ، خوردن و صدمه زدن به آنهايي مي سازند كه به خانه ي اشتباهي رفته اند.

بنابراين،خانه ي عنكبوت، خطرناك ترين خانه است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۷:۱۷ | چيد آذين
،

كاهش سطح زمين

0:00
/ 7:10

 

 

كاهش سطح زمين از مرزهاي دور افتاده

آيا نديده اند كه ما همواره مي آييم و از اطراف اين زمين مي كاهيم؟_سوره الرعد-آيه 41

آيا نمي بينيد كه ما آييم و زمين را از جوانب آن فرو مي كاهيم؟_سوره الانبيا-آيه 44

اين دو آيه از قرآن اشاره به اين دارد كه سطح زمين كاهش يافته و مرزهاي دور افتاده ي آن كاسته شده اند.

آيا واقعا سطح زمين از مرز هاي دور افتاده ي آن كاهش يافته است؟

معناي اين كاهش چه مي تواند باشد؟دانشمندان در مورد اين موضوع چه مي گويند؟

با توجه به اطلاعات ناسا در حاليكه شعاع استوايي زمين 5/6378 كيلومتر است .شعاع قطبي آن 6357 كيلومتر مي باشد.اين به اين معني يك تفاوت 3/0 درصدي مي باشد.در اينجا نشانه اي از اين تسطيح در قطبها در عبارات زيراز قرآن وجود دارد "ما مرز هاي دور افتاده از زمين را كاهش مي دهيم" و "ما مرز هاي دور افتاده از زمين را مي كاهيمگ علاوه بر اين به اين موضوع اشاره مي كنيم كه اعلاميه اي تحت عنوان "ما به تدريج كاهش مي دهيم" به جاي "ما كاهش مي دهيم" در آيه وجود دارد از اين اعلاميه متوجه مي شويم كه روند كاهش همچنان ادامه دارد.اگر يك اعلاميه در آيه تحت عنوان "ما كاهش مي دهيم" وجود داشت قابل درك بود كه زمين به همان شكل امروزي خلق شده است.اعلاميه ي "ما به تدريج كاهش مي دهيم" مارا در مورد شكلي از يك فرآيند مشخص مطلع مي كند يعني كاهش همچنان ادامه دارد

.دو نكته زير كه ريشه اين آيه از قرآن مي باشند مطابقت كامل با اكتشافات خلقت زمين دارند

نكته اول:يك روند كاهش در نبش هاي زمين وجود دارد در واقع زمين در قطب ها پهن شده و در نواحي استوايي متورم شده است اينروند كاهش همانطور كه در آيات بيان شده همچنان ادامه دارد

نكته دوم: زمين كنوني با حالت اولش فرق دارد يك روند تسطيح تدريجي در نبش هاي زمين طي دوره هاي زماني پس از يك فرآيند وجود داشته است اين بعنوان نتيجه اي از چرخش زمين به دورمحورش رخ مي دهد نتيجه اي كه منشا آن آيات قرآني است كه ما تحليل كرده ايم ارتباط كاملي با اكتشافات علمي دارد.يك مرجع علمي براي حقايق علمي ديگر در آيات جدا از اين يافته ها وجود دارد

يكي از آنها اين است كه اتلاف ماده در دور زمين وجود دارد هرچند كه بعنوان يك نتيجه از چرخش زمين به دور محور خود بسيار اندك است.اعلاميه ها در آيات بعنوان "ما كاهش مي دهيم" و "ما مي كاهيم" نشان دهنده ايت اتلاف ماده در دور زمين است.دانشمندان اين نشانه از قرآن را تاييد كرده و تاكيد دارند كه يك روند ثابت در دور زمين وجود دارد هرچند كه بسيار اندك است.در اينجا اين آيات نيز به كاهش زمين از جنبه ديگري مربوط مي شوند.

دانشمندان موسسه علوم فضايي گودارد شهر منهتن كشف كرند كه سطح آب تحت عنوان نتيجه اي از ذوب يخسارها در قطب ها در حال افزايش بوده است سطح افزايش يافته آب نيز زمين بيشتري را پوشش مي دهد طبق سواحل پوشيده شده از آب كل مساحت يا مقدار زمين نيز كاهش مي يابد.بنابراين احضارات تحت عنوان "ما كاهش مي دهيم" و "ما مي كاهيم" نشان دهنده ي سواحلي است كه با آب پوشيده شده و درحال كاهش خشكي زمين است.اكنون بياييد درباره اين موضوع بنگريم

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۵:۴۱ | چيد آذين
،

تكه گوشت جويده

تكه گوشت جويده

شرح زير در آيه 14 سوره المومنون آمده است:

ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه

سپس خلق كرد نطفه را به صورت علقه و علقه را به صورت مضغه= چيزي شبيه گوشت جويده شده

قرآن با اين آيه به برخي از مراحل انسان در رحم اشاره دارد.

مرحله اولي كه در آيه ذكر شده، مرحله قطره است كه نطفه به ":لخته ي چسبيده" تبديل مي شود، كه به آن علقه مي گويند.

مرحله دوم، مرحله اي لست كه در آن لخته چسبيده كه علقه ناميده ميشود، به "يك تكه گوشت جويده"تبديل مي شود.در اين سند،ما مي خواهيم مرحله "تبديل به يك گوشت جويده"را تحليل كنيم،كه در آيه ذكر شده است.

در واقع جنين درون رحم بدليل كوچك و استخوان هاي تشكيل شده ي آن ،به شكل يك تكه گوشت جويده است.

علاوه بر اين جالب است بدانيم كه جنين داراي شكلي مانند علامت دندان است كه بر روي آن طي يك دوره خاص در رحم وجود دارد.

به همين دليل بيان قرآن درباره "يك تكه گوشت جويده" بياني معجزه آسا مي باشد كه كاملا درست است.

بيان"يك تكه گوشت جويده" در آيه سوره الحج تحت عنوان "يك لقمه گوشت ، بخشي شكل گرفته و بخشي ديگر تشكيل نشده" ذكر شده است.

مضغه مخلقه و غير مخلقه

در واقع در اين مرحله ، جنين به طور محسوس قابل مشاهده است اما در شكل بسيار نا محسوس مي باشد، كه براي درك جزئيات آن غير ممكن است.

و در نتيجه با بيان قرآني "يك لقمه گوشت، بخشي شكل گرفته و بخشي ديگر تشكيل نشدخ"براي مرحله اي كه در آن برخي از اعضاي واحد بدن انسان محسوس مي شود،بسيار مناسب است.

اما برخي ديگر از اعضا به اندازه سر، بدن و اندتم هاي داخلي محسوس نيستند.

پروفسور دكتر كيت ال مور، شرح زير را در مورد مرحله اي كه تحت عنوان "يك تكه چوشت جويده" در قرآن ذكر شده، بيان مي كند:

زمانيكه جنين را در اين مرحله بررسي مي كرديم، آموختيم كه معناي شگفتي در آيات فوق الذكر چيست؟

چون ظاهرا در روز بيست و هشتم تبديل به رشته اي از مهره ها بر روي جنين شدند و عينا مانند علامت دندان بودند.

ما يك مدل پلاستيكي از جنين در اين مرحله ساخته ايم و با جويدن آن، علامت دندان را مشخص كرديم.

مدل هاي ساخته شده بسيار شبيه به مرحله اي از جنين است كه ما در حال بررسي آن بوديم.

و بسيار خوب بيان داده كه چرا قرآن،جنين انسان را تحت عنوان يك تكه گوشت جويده توصيف مي كند؟

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۲۱:۳۰ | چيد آذين
،

وزن ابرها


0:00
/ 5:06

 

وزن ابرها

قبل از اينكه بررسي مسئله ي معجزه علمي قرآن را شروع كنيم،مي خواهيم از شما يك سوال بپرسيم:

آيا شما هر گونه اطلاعاتي درباره وزن ابرها داريد؟

اگر نداريد،ما ميخواهيم كه شما درباره وزن ابرها حدس بزنيد فكر مي كنيد كه وزن ابرها چيست؟

يا اجازه دهيد پرسشمان را ساده كنيم:

فكر ميكنيد ابرها سنگين هستند يا سبك؟

احتمالا پاسخ اين سوال را ،سبك خواهيد داد

با اين حال ،قرآن 1400 سال پيش مي فرمايد كه ابرها هميشه سبك نيستند بلكه در مقابل بسيار سنگين هستند.

اكنون،اجازه دهيد به معناي برخي از آيات،در رابطه با اين موضوع بنگريم:

و هو الذي يرسل الرياح بشر بين يدي رحمه

او خدايي است كه بادها را به بشارت باران رحمت خويش در پيش فرستد

حتي اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت

تا چون بار ابرهاي سنگين را بر دارند،ما آنها را به شهر و دياري كه مرده است برانيم

فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات

بدان سبب باران فرو فرستيم و هر گونه ثمر و حاصل از آن بر آوريم. سوره الاعراف- آيه 57

هو الذي يريكم البرق خوفا و طمعا

اوست كسي كه برق را براي بيم و اميد به شما مي نماياند

و ينشي السحاب الثقال

اوست كسي كه ابرهاي گرانبار را پديدار مي كند. سوره الرعد- آيه 12

همانطور كه ميبينيد قرآن 1400 سال پيش مي فرمايد كه ابرها هميشه سبك نبوده و آنها را تحت عنوان "ابرهاي سنگين" توصيف كرده است.

دانشمندان در ارتباط با اين موضوع چه مي گويند؟

آيا واقعا ابرها طبق گفته ي قرآن ، سنگين هستند؟

با توجه به پژوهش هاي انجام شده در سال هاي اخير، اشكال كاملا شگفت انگيزي در مورد وزن ابرها يافت شده است.

به عنوان مثال، يك ابر كومولونيمبوس كه بعنوان ابر صاعقه دار شناخته شده،مي تواند حاوي 300 هزار تن آب باشد.

بله اشتباه نخوانده ايد، ما ابرها را به سنگيني 300 هزار تن ذكر مي كنيم.

اين واقعيت كه يك توده 300 هزار تني بدون هيچ گونه پشتيباني در آسمان، قرار دارد چيزي است كه ذهن را حيرت انگيز مي سازد.

جالب تر اين است كه اين اطلاعات در قرآن ذكر شده است.

وزن بارشي كه يك منطقه ي 50 كيلومتر مربعي را در ارتفاع يك سانتي متري پوشش مي دهد، حدود نيم تن است.

اكنون در اين مورد بنگريم:

زمانيكه قرآن نمايان شد،براي مردم غير ممكن بود كه اين اطلاعات را درباره وزن ابرها داشته باشند.

علاوه بر اين،احتمالا فكر كرده ايم كه ابرها قبل از دسترسي ما به اين واقعيت،بسيار سبك بوده اند.

با اين حال ابرها، صدها تن وزن دارند و اين حقيقت در قرآن آمده است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۹:۵۸ | چيد آذين
،

تحرك كوهستان

0:00
/ 6:00

 

تحرك كوهستان

و تري الجبال تحسبها جامده و هي تمر مرالحساب

كوهها را ميبيني، و آنها را ساكن و جامد مي پنداري، در حالي كه مانند ابر در حركتند. سوره النمل- آيه 88

در اين آيه،قرآن ما را آگاه مي كند كه كوهها آن طور كه به نظر مي رسد بي حركت نيستند،بلكه در حركتي ثابت هستند حركت كوهها مانند ابرها به چه معناست؟

چه دانشمندان در مور اين واقعيت كه قرآن 1400 سال پيش آن را گفته شده، په مي گويند؟

اكنون، اجازه دهيد ببينيم علم درباره آن چه مي گويد:

براي اولين بار در تاريخ، يك دانشمند آلماني به نام آلفرد ونگر پيشنهاد داد كه قاره هاي زمين در شكل گيري اوليه خود به هم ديگر متصل بوده اند،اما از جهات مختلف مورد فشار قرار گرفتند و در نتيجه از يكديگر دور و جدا شدند.

با اين حال زمين شناسان، 50 سال پس اط مرگ ونگر يعني در سال 1980پي بردند كه حق با اوست.

همانطور كه ونگر در مقاله ي منتشر شده در سال 1915 به آن اشاره كرد، توده هاي خشكي در زمين حدود 500 ميليون سال پيش هم پيوستند و اين توده بزرگ به نام پانگه آ در قطب جنوب واقع شده است.

اين قاره ها كه پس از شكاف پانگه آ پديدار شدند، به طور مداوم در سطح زمين با سرعت چند سانتي متري در سال ،در حال حركت هستند و ضمنا دريا را به خشكي نسبي تغيير مي دهند.

حركت پوسته زمين كه در آغاز قرن بيستم به عنوان نتيجه اي از تحقيقات، زمين شناس كشف شد در منابع علمي به شرح زير بيان شده است:

سطح زمين كه متشكل از پوسته و گوشته فوقاني است از بخش هاي به نام صفحات ساخته شده است.

شش صفحه بزرگ و صفحات كوچك متعدد،سطح زمين را تشكيل مي دهند.

بر اساس اين نظريه كه (زمين ساخت صفحه اي )نام دارد،صفحات با فشار بر قاره ها و كف اقيانوس حركت مي كند.

محاسبه شده است كه تحرك قاره از 1 تا 5 سانتي متر در سال است طبق تحرك صفحات، تغييراتي در جغرافياي جهان رخ خواهد داد.

براي مثال، اقيانوس اطس هر سال گسترش مي يابد،نكته اي مهم لازم به ذكر است:

در آيه، خدا از لغت تمر "با فشار حركت دادن"جهت توصيف تحرك كوهستان استفاده مي كند.

جالب اين است كه اصطلاح استفاده شده توسط دانشمندان امروزي "رانش قاره اي" است.

كلمه استفاده شده توسط قرآن و دانشمندان،يكسان است.

قرآن و دانشمندان از كلمه "رانش"براي اين تحرك استفاده مي كنند اكنون ،اجازه دهيداين معجزه علمي را بررسي كنيم:

تحرك قاره ها يك واقعيتي است كه در هنگام نزول قرآن قابل مشاهده نبود براي انسان در آن دوره براي كسب اين دانش توسط خود او غير ممكن بود.اين واقعيت با تاخير زياد در آغاز قرن 20كشف شد بنابراين خدا از عبارت"كوهها را مي بيني و مي پنداري كه آنها بي حركتند" در آيه استفاده مي كند.

و از قبل اظهار داشت كه مردم چگونه اين موضوع را ارزيابي مي كنند؟

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۸:۲۴ | چيد آذين
،

رامز و رمز آهن

0:00
/ 8:17

 

راز آهن

آهن يكي از عناصر برجسته در قرآن است. حتي سوره اي به نام الحديد كه به معني "آهن " است.

در آيه 25 سوره الحديد چنين آمده است:

و انزلنا لحديد فيه باس شديد و منافع الناس

و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است. سوره الحديد-آيه 25

كلمه انزلنا كه براي صرف آهن در آيه استفاده شده به معني "نازل كرديم" است.

به عقيده ما "استخراج مي كنيم" بايد به جاي "نازل كرديم" ترجيح داده شود،با اين وجود آن طور كه فكر مي كنيم نيست.

عبارت "نازل كرديم" به يك معجزه بسيار مهم علمي اشاره دارد كه به شرح زير است:

تشكيل معدن آهن، به يك دماي خاص مورد نياز دارد،اين دماي مورد نياز در زمين و خورشيد وجود ندارد.

خورشيد داراي سطح دماي 6000 درجه سانتي گراد است و دماي هسته آن تقريبا 15 ميليون درجه است.

اما اين دما براي تشكيل آهن نا مساعد است.

آهن فقط مي تواند در ستاره هاي بزرگتر از خورشيد توليد شود كه دماي آنها به چند صد ميليون درجه مي رسد.

هنگامي كه مقدار آهن از يك سطح معين در ستارگاني به نام "نو اختر" و يا "ابر نو اختر" بيشتر شود،ديگر نمي تواند آهن را در خود نگه دارد و در نهايت منفجر مي شود.

اين انفجار به آهن اجازه مي دهد تا در فضا پراكنده شود.

تمام كشفيات نجومي مطرح كرده اند كه معدن آهن از ستاره هاي بزرگ فضاي بيرون مي آيند.

نه تنها آهن در زمين بلكه در منطومه شمسي هم از فضاي بيروني حاصل مي شود چون همانطور كه قبلا اعلام كرديم درجه حرارت خورشيد براي تشكيل معدن آهن كافي نيست.

آنچه از موارد بالا قابل درك بوده، اين است كه معدن آهن در زمين تشكيل نشده بلكه از دور شدن ابر نو اختر ها به وجود آمده و فرستاده شده است.

همانطور كه در جهان و همچنين آيه بيان شده است در 1400 سال پيش،دوره اي كه قرآن نازل شد،امكان كشف اين دانش وجود نداشت.

از آنجايي كه اين مورد ممكن نيست چگونه مي توان توضيح داد كه اين اطلاعات در قرآن وجود دارد؟

آيا توضيح ديگري غير از اينكه قرآن كتاب خداست،وجود دارد؟

علاوه بر اين در آيه دكر شده كه آهن مزاياي زيادي براي انسان دارد با اين حال زماني كه اين آيه نازل شد،مردم از آهن تنها براي ساخت شمشير استفاده كردند و از مزاياي ديگر آن خبر نداشتند.

عليرغم اين مورد،قرآن فرمود:

"آهن مزاياي زيادي براي انسان دارد"

اكنون بياييم آخرين اطلاعات علمي آهن را مرور كنيم:

بدون اتم آهن ،زندگي مبتني بر كربن در كيهان ممكن نخواهد بود يعني هيچ ابر نو اختري ، حرارت زمين اوليه و هيچ جو يا آب كره اي وجود نخواهد داشت و هيچ ميدان مغناطيسي محافط كمربند تشعشعي وان آلن، لايه ازون، فلزي براي ساخت هموگلوبين خون انسان و در نهايت فلزي براي كنترل فعاليت اكسيژن و سوخت و ساز اكسايشي وجود نخواهد داشت.

اين مورد بسيار مهم و مفيد است كه توجه ما در آيه زير،منحصرا به سمت آهن جلب شده است.

آهني كه در آن نيروي زيادي وجود داشته و كاربرد بسياري براي بشر دارد.

به آنچه كه در بالا ذكر كرديم،رازي در اين آيه نهفته است به شرح زير:

آيه اي كه به آهن اشاره دارد،آيه 25 سوره الحديد است.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۵:۱۶:۳۵ | چيد آذين
،

سقف محفوظ

0:00
/ 8:38

 

سقف محفوظ

و جعلنا السماء سقفنا محفوظا

و آسمان را سقفي محفوظ قرار داديم

و اهم عن آياتها معرضون

ولي آنان از مطالعه در نشانه هاي آن ها اعراض مي كنند.سوره الانبياء-آيه 32

در آيه فوق، قرآن بيان مي كند كه تمام آسمان،با سقفي محفوظ شده است.

معناي سقف محفوظ چيست؟

بگذاريد آنچه دانشمندان مي گويند را بشنويم:

جو (اتمسفر)،اقيانوسي از گاز در اطراف جهان است،متشكل از گاز هاي نامرئي نزديك به 10 هزار كيلومتر ضخامت دارد و سخت تر از سنگ است.

اكنون بگذاريد ويژگي هاي محافظتي جو را فهرست بندي كنيم:

1از جهان در برابر شهاب و شهاب سنگ محافظت مي كند

ميليون ها شهاب، برخي كوچك و برخي بزرگ،هر روز از فضا بر روي طمين سقوط مي كنند با وجود ساختار شفاف آن جو ما با اين بمباران شهابي مانند يك مانع فولاد برخورد مي كند اگر جو اين خاصيت را نداشت ،هيچ جايي براي زندگي در جهان وجود نداشت زمين پر از حفره بود.

هنگامي كه فضا نوردان به ماه متعلق به زمين رفتند،مشاهده كردند كه شهاب سنگ ها مانند رگبار به ماه برخورد مي كنند و آنهايي كه بزرگتر بودند حفره هايي عميق بر روي سطح ماه تشكيل داده اند.

زماني كه شهاب سنگ ها بسيار سريع به ملكول هاي جو برخورد مي كردند حرارت بسيار بالايي به دست آوردند و بخار ناشي از آن به گرد و غبار تبديل شده و نا پديد شدند.

2از جهان در مقابل اشعه هاي مضر خورشيد محافظت مي كند جو نيز اشعه هاي مضر خورشيد را صاف مي كند و مانع نورهاي فرا بنفش مي شود كه اثراتي مرگبار بر موجودات زنده دارند.

اگر جو،لايه اوزون نداشت ،اشعه هاي مضر خورشيد فيلتر نميشدند و زندگي در جهان از بين ميرفت اين محافظت در آيه اي با عبارت "سقف محفوظ" نشان داده شده است و بيان شده كه اين يك نشان و سند بر وجود خداست.

3از جهان در برابر انجماد فضا محافظت مي كند.

متوسط دما در فضا حدود منفي 270 درجه سانتي گراد است.

به لطف جو،جهان ما از انجماد فضا حفظ شده است جو از بازگشت بسيار سريع انرژي خورشيد به فضا جلوگيري مي كند كه به لطف اين ويژگي اط جو مي باشد.

همچنين اشعه هاي خورشيد را پراكنده مي سازد، تمام مكان ها قادر به استفاده ار نور خورشي مي شوند و آنهايي كه در سايه هستند،روشن مي شوند.

جو گرماي زمين را قادر مي سازد تا به صورت متعادل بر اساس حركات هوايي كه در آن رخ مي دهد توزيع شوند.

بنابراين توده هاي هوا در مكان هايي كه بسيار داغ مي شوند به مكان هايي كه داغ نيستند حمل مي شود و يك تعادل ايجاد مي كند .

پس از افزايش بيش از حد حرارت در مناطق اطراف خط استوا كه به طور مداوم داغ ميشوند، جلوگيري بعمل مي آيد به طور مشابه از كاهش بيش از حد حرارت در مناطق نزديك به قطب ها كه به طور مداوم سرد مي شوند جلوگيري مي شود.

به طور خلاصه تمام حوادث از سرماي مرگبار فضا تا حفظ گرماي قابل زيست در جهان به لطف خدا كه جو را با تمام جزئيات آن خلق كرده ممكن شده است.

4كمربند وان آلن

فقط جو (اتمسفر) نيست كه جهان را از چيزهاي مضر حفط ميكند به همراه جو يك لايه به نام كمربند وان آلن وجود دارد،كه نشات گرفته از ميدان مغناطيسي جهان است و به عنوان يك سپر محافظ در برابر اشعه هاي مضر به سمت سياره مان عمل مي كند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۷:۲۳ | چيد آذين
،

زوجيت در خلقت

0:00
/ 5:25

 

خلقت جفت ها

سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم ومما لا يعلمون.

پاك خدايي كه از آنچه زمين مي روياند و نيز از خودشان و از آنچه نمي دانند همه را نر و ماده گردانيده است. سوره يس-آيه 36

كلمه "ازواج"در آيه جمع "زوج" . به معني جفت و يا شريك است.

به همين دليل زن و شوهر تحت عنوان "زوج-زوجه" تعريف شده اند.

همانطور كه مشاهده مي شود اين كلمه متضاد ميان چيز هاي مشابه و شريك بودن را تعريف مي كند.

سه نمونه از خلقت جفت در آيه ذكر شده است:

نمونه اول:جفت هايي كه از خاك رشد مي كنند.

اولين چيزي كه در اين دسته به ذهن مي رسد مادگي و نرينگي گياهان است.

ما در مورد اين موضوع چيزي نمي گوييم، زيرا در يك قسمت ديگر بحث شده است.

نمونه دوم:جفت هايي كه توسط خودشان ساخته شده اند.

اولين چيزي كه در اين دسته به ذهن مي رسد،خلقت انسان به مردان و زنان است.

نمونه سوم:جفت هاي ايجاد شده از چيز هايي كه ما نمي دانيم

پس مقصود عبارت جفت هاي ايجاد شده از چيزهايي كه نمي دانيم چيست؟

افرادي كه در طول نزول قرآن زندگي مي كردند،از مهم ترين خلقت جفت هاي جهان آگاه نبودند.

در حاليكه مادگي و نرينگي،معادل مفهوم جفت است.

آيه "از آنچه نمي دانند" معناي گسترده تري دارد پس در حال حاضر،يكي از معاني كه اين آيه نشان مي دهد را مي بينيم:

چنانچه تحقيقات انجام شده بر ساختار اتم توسعه داده شد،روشن شد كه ذرات موجود تنخا به پروتونها،نوترونها و الكترون ها محدود نيستند و اتم داراي يك طبيعت پيچيده تر،ظريف تر و كاملتري از افكار ما هستند.

خلقت جفت ها در كوچكترين ذرات اتم نيز صدق مي كند.

يك پروتون جفت خود يعني پاد پروتون را داراست،يك الكترون با يك پوزيترون جفت شده و يك نوترون داراي يك پاد نوترون است.

موضوع خلقت جفت ها،يكي از مهم ترين اكتشافات فيزيك است.

جايزه نوبل در سال 1933 به پل ديراك،دانشمند بريتانيايي به دليل كشف او در اين زمينه اعطا شد.

به لطف ديراك،كشف او كه "زوجيت" نام دارد، در آن بيان شده است كه ماده داراي جفتي به نام پاد ماده استاد ماده داراي مشخصات مخالف ماده است، به عنوان مثال بر خلاف ماده الكتروناد ماده مثبت و پروتون هاي آن منفي مي باشند.

اين حقيقت در يك منبع علمي به شرح زير بيان شده است:

هر ذره اي داراي پادذره بار مخالف خود مي باشد.

اصل عدم قطعيت به ما مي گويد كه وجود و عدم وجود جفت ها به طور همزمان در همه جا و در كل زمان ها شكل مي گيرد.

همانطور كه مشاهده مي كنيم بيان قرآني از آنچه كه نميدانند خلق كرديم پر از حكمت و اسرار است.

بديع الزمان سعيد نرسي مي گويد:همانطور كه زمان پير تر مي شود قرآن جوان تر مي گردد.

يعني همانطور كه علم با پيشرفت زمان توسعه مي يابد،بسياري از اسرار قرآن نمايان مي شوند كه عملا جوان تر مي گردد .

اجازه بدهيم بنگريم چه تعداد از جفت هايي كه ما در موردش نمي دانيم كشف خواهد شد؟

و علم شرمنده ي قرآن مي شود.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۱۲ | چيد آذين
،

فعال بودن گوش هنگام خواب

 


0:00

 

گوشها در حين خواب فعال هستند
داستان افراد غار "اصحاب كهف" در قرآن ،به بسياري از معجزات علمي اشاره دارد.
در اين سند مي خواهيم در مورد يكي از اين معجزات علمي به بحث بپردازيم.
عبارت زير درآيه 11 سوره الكهف آمده است:
فقربنا علي اذانهم في الكهف سنين عددا
پس در آن غار سالياني چند بر گوشهايشان پرده زديم. سوره الهف-ايه 11
اين آيه قران ، به يك واقعيت بسيار مهم علمي اشاره كرده است به شرح زير است:
معادل عربي "پرده زديم" در آيه فعل "ضرب" مي باشد در عربي اين فعل داراي معناي استعماري "ما آنها را به خواب فرو برديم" است.
با اين وجود ،زماني كه فعل "ضرب" در مورد گوش بكار مي رود، داراي معناي استعماري "جلوگيري از شنيدن"است.
پس از اين تفسير ، اجازه دهيد دوباره به آيه توجه كنيم:
خداوند متعال مي توانست از بيان "ما آنها را خواب ساختيم " براي اصحاب كهف استفاده كند.
اما اينطور نيست و فرمود"بر گوشهايشان پرده زديم" در اينجا اولويت بيان "بر گوشهايشان پرده زديم"به جاي "آنها را به خواب فرو برديم" نشان دهنده يك حقيقت علمي بسيار جالب است.
با توجه به اكتشافات دانشمندان ، تنها حس فعال در طي خواب ،گوش است.
به همين دليل براي بيدار شدن نياز به زنگ ساعت داريم ما بقي حس ها در طي خواب فعال نيستند.
بنابراين حكمت استفاده از عبارت "بر گوشهايشان پرده زديم"توسط خداوند متعال براي اصحاب كهف ،نشانه اي از بسته شدن حس شنوايي اين جوانان است و در نتيجه تا ساليان زيادي از خواب بيدار نمي شوند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۱۸ | چيد آذين
،

اهميت حركت در خواب

اهميت حركت در خواب
داستان افراد غار "اصحاب كهف" در آيه اي از قرآن به بسياري از حقايق علمي اشاره مي كند.
در كليپ هاي ديگر بخشي از اين حقايق علمي را مورد بحث قرار داديم.
در اين كليپ نشانه اين داستان را جهت اهميت حركت در خواب بررسي مي كنيم.
عبارت زير در ايه 18 سوره الكهف قرآن بيان شده است:
و تحسهم ايقاظا و هم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال
و ميپنداشتي بيدارند،در حالي كه در خواب فرو رفته بودند و ما آنها را به سمت راست و چپ مي گردادنيم. سورا الكهف-آيه 18
اين آيه از قرآن به عده اي اشاره دارد كه در غار حدود سه قرن در خواب باقي ماندند و همچنين بيان كرده كه خداوند متعال بدن آنها را به پهلوي راست و چپ مي گرداند.
اهميت بيان"آنها را به چپ و راست بر ميگرداند" چيست؟
چرا چنين توصيفي در آيه ذكر شده است؟
مطمئنا اهميتي در ان عبارت وجود دارد، زيرا در قرآن، چيز بي اهميت وجود ندارد.
بنابراين،چه حكمتي در خوابيدن،بر پهلو راست و چپ وجود دارد؟
حكمت خوابيدن بر پهلوي راست و طرفين به تازگي كشف شد افرادي كه به سمت طولاني در يك حال دراز مي كشند،با مشكلات جدي سلامت رو برو مي شوند از قبيل مشكلات گردش خون،زخم و لخته شدن خون در قسمتي از بدن،در تماس با سطحي كه بر روي آن قرار دارد.
زخم بستر كه ناشي از دراز كشيدن طولاني مدت فقط در يك موقعيت است زخم فشاري، نام دارد.
زيرا هنگامي كه فردي براي مدت طولاني در يك موقعيت دراز مي كشد فشاري ثابت بر بخشي از بدن ممكن است رگهاي خوني را فشرده و مسدود كند.
به تبع آن،اكسيژن و مواد مغذي ديگري كه توسط خون حمل ميشود، به پوست نمي رسد و پوست به تدريج از بين مي رود كه اين مورد منشا وقوع زخم در بدن است.
اگر اين زخم ها درمان نشود ممكن است لايه هايي از بافت هاي پوست،چربي و عضلات نيز از بين بروند.
حتي ممكن است زندگي را به يك وضعيت تهديد كننده اي هداست نمايد.
بنابراين تغيير موقعيت بدن در هر 15 دقيقه ايمن ترين كاريست كه جهت كاهش اين فشار انجام مي شود.
به همين دليل بيماران فلج مراقبت هاي ويزه اي دريافت مي كنند و هر 2 ساعت يك بار با كمك افراد ديگر حركت ميكنند.
واضح است كه پس از توضيحات دانشمندان مراد آيه "آنها را به پهلوي راست و چپ بر مي گردانديم " بهتر درك خواهد شد.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۳:۵۷ | چيد آذين
،
چيد آذين
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان